Dizajn pre všetkých. Tvorba bývania pre každý vek

DESIRE poskytne odborníkom a odborníčkam z odvetvia stavebníctva a zariadenia domácností nástroje a zručnosti na používanie metód “dizajnu pre všetkých” (Design4All, D4All). Tie sú neoddeliteľnou súčasťou procesu navrhovania s cieľom vytvoriť alebo upraviť bývanie vhodné pre starších ľudí a závislé osoby v domácnostiach.

O projekte

Európa starne. Na základe výskumov Eurostatu možno predpokladať, že počet ľudí nad 65 rokov stúpne do roku 2050 o 28,5%. Podľa WHO závisí zdravie a nezávislosť ľudí vo vyššom veku na kvalite ich fyzického a sociálneho prostredia. Bývanie je preto kľúčovou podmienkou pre aktívne a zdravé starnutie. Veľká časť bytového fondu v EÚ však nie je navrhovaná ani prispôsobená potrebám starších ľudí. Situácia ponúka vynikajúcu príležitosť zapojiť sa do zmeny kvality bývania aj pre stavebný a nábytkársky priemysel a ostatné sektory priemyslu týkajúce sa bytového vybavenia. Inovatívne riešenia je však nevyhnutné presadiť už na úrovni výučby a odborného vzdelávania. Práve ony majú potenciál priniesť nové prístupy a zručnosti v tvorbe prostredia a produktov orientovaných na potreby starších ľudí.

Dizajn pre všetkých (D4All) je nástrojom na zabezpečenie samostatnosti, duševnej a fyzickej pohody a zdravia starších ľudí. Metóda umožňuje analýzu potrieb a zapojenie koncových užívateľov a užívateliek v procese tvorby (dizajn orientovaný na ľudí). DESIRE projekt bude taktiež založený na princípoch posiľnujúceho a ergonomického enviromentálneho dizajnu, ktoré umožnia odhaliť vzťahy medzi ľuďmi a ich obytným prostredím. Starší ľudia , ale i budúce generácie budú môcť vďaka tomu zostať dlhšie bývať v domácom prostredí bez toho, aby sa potýkali s psychickými a sociálnymi bariérami v bývaní dostupnom pre každý vek.

Ciele

DESIRE poskytne odborníkom v stavebnom priemysle a v odvetví interiérového vybavenia nástroje a zručnosti potrebné na aplikovanie metód Design4All ako integrálnej súčasti procesu navrhovania s cieľom vytvoriť alebo prispôsobiť bývanie tak, aby starší ľudia a ich rodinní príslušníci mali pocit pohody, komfortu a samostatnosti v domácom prostredí.


  • Definovať koncepčný rámec vzdelávacieho programu DESIRE na doplnenie zručností v „dizajne pre všetkých“ (D4All) na úrovni odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a pracovnom trhu.

  • DVypracovať inovatívny vzdelávací program zameraný na D4All, zohľadňujúci emocionálne, kognitívne a sociálne potreby starších ľudí, ktorý prinesie nové možnosti pre nábytkárske odvetvie a sektor interiérového vybavenia.

  • Zvýšiť povedomie o „dizajne pre všetkých“(D4All) a vekovo prístupnom bývaní ako kľúčovom predpoklade aktívneho a zdravého starnutia medzi odborníkmi aj širokou verejnosťou.

  • Podporiť interdisciplinárne interakcie a výmenu poznatkov v procese navrhovania medzi rozličnými oblasťami ako je veda, umenie a dizajn a zabezpečiť tvorbu inovatívnych a konkurencieschopných produktov a služieb.

Novinky


Partneri

Iniciatíva združuje multidisciplinárny tím expertov a expertiek na architektúru, etnológiu a sociálnu antropológiu, odborníkov v oblasti odborného vzdelávania v problematike bývania a konzultantov fyzického a psychického zdravia v kontexte starnutia a obytného prostredia zo Slovenska, Španielska, Portugalska a Slovinska.

Contacto

Chcete sa o našom projekte dozvedieť viac? Máte otázky, návhry alebo pripomienky k téme Dizajnu pre všetkých? Tešíme sa na vašu spätnú väzbu.
Zostaňte s nami a sledujte konverzáciu na #DESIREprojectEU

DESIRE - Dizajn pre všetkých. Tvorba bývania pre každý vek (DESIgn for all methods to cREate age-friendly housing), projekt číslo 2020-1-SK01-KA202-078245, je Európsky projekt financovaný prostredníctvom programu Erazmus+, ktorý trvá od decembra 2020 do novembra 2022. Táto webová stránka odzrkadľuje len názory jej autorov a Európska komisia nezodpovedá za žiadne použitie tu poskytnutých názorov či informácií.